Stockholm University

Multiple industries

8,410 followers

Postdoktor i folkhälsovetenskap at Stockholm University


vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-08-21.
Institutionen för folkhälsovetenskap är en institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vi bedriver även utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Projektbeskrivning

Vi utlyser härmed en anställning som postdoktor i folkhälsovetenskap. Kandidater ska välja EN av följande projekt/inriktningar:
 • Inom forskningsprojektet ”Beroende” som ett mönster av relationer i förändring” analyserar vi självbiografiska berättelser från människor med olika erfarenheter av problem med narkotika, alkohol, spel om pengar eller dataspel. Syftet är att studera olika aspekter i människors vardagsliv som påverkar uppkomsten av samt återhämtningen från beroendeproblematik. Vår ambition är att få en ökad förståelse för hur det är att leva med beroende, hur olika typer av beroendeproblematik skiljer sig åt och vilka faktorer som bidrar till att förvärra, stabilisera eller förbättra problemen. Forskningen bygger på kvalitativa metoder. För mer info se: su.se/publichealth/projektaddiction
 • Forskningsprojektet ”Förklaringar till överdödlighet i COVID-19 bland invandrare i Sverige: fokus på sociala bestämningsfaktorer för hälsa (COVIS)” undersöker hur de sociala förhållandena för utlands- och inrikes födda individer, såsom yrke, sysselsättning och bostadsort, har bidragit till sociala ojämlikheter i COVID-19-dödlighet bland utrikes födda i Sverige. Forskningen bygger på kvantitativa analyser av registerdata. För mer information se: su.se/publichealth/COVIS
 • Inom projektet ”Kvinnors hälsa” studerar vi hälsans bestämningsfaktorer utifrån ett livsloppsperspektiv. Tiden under graviditet och förlossning betraktas som en särskilt känslig period för senare hälsa hos både föräldrar och barn. Vi studerar hur social rörlighet och förhållanden under graviditet och förlossning är förknippade med hälsa senare i livet, och hur dessa effekter varierar beroende på kön. Projektet bidrar till kvantitativ forskning om kvinnors hälsa och kan i förlängningen förväntas leda till mer effektiva förebyggande folkhälsoinsatser. För mer info se: su.se/publichealth/kvinnors-halsa
 • Inom forskningsprogrammet ”Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS)” undersöks hur spel om pengar och spelproblem påverkar individer, familjer och samhällen. Programmet fokuserar på fem huvudsakliga områden; 1)Hjälpsökande, stöd och behandling; 2) Bedömningsinstrument, problemkarakterisering och uppföljning; 3) Spelproblem och samsjuklighet; 4) Spelreglering och spelpolicy samt 5) Internationella jämförelser. Forskningen baseras både på kvalitativa och kvanitativa metoder. För mer info se: su.se/publichealth/regaps
 • Inom forskningsprogrammet ”Sociala determinanter för hälsa hos individer med utländsk bakgrund: Samhälleliga och individuella perspektiv (SMASH)” undersöks hur olika sociala förhållanden bidrar till och förklarar hälsoskillnader efter födelseland i Sverige. I programmet undersöks hur samhälleliga faktorer som migrationspolitik, segregation och arbetsliv samt individuella faktorer som levnadsförhållanden, hälsobeteenden och post-traumatisk stress påverkar hälsan hos migranter. Forskningen baseras främst på statistiska analyser av survey eller registerdata. För mer info se: su.se/publichealth/smash

Arbetsuppgifter

Kandidaten förväntas bedriva självständig forskning inom ramen för en av inriktningarna i nära samarbete med andra forskare, med fokus på vetenskaplig analys och produktion av vetenskapliga artiklar. Presentation av forskning vid nationella och internationella konferenser ingår också. Vid intresse kan möjlighet till viss undervisning på grundnivå- och avancerad nivå erbjudas.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet visad genom avhandlingsarbetet, vetenskapliga publikationer av relevans för den valda inriktningen, samt projektplanen/forskningsplanen. Samarbetsförmåga kommer också att beaktas. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är ett krav. Kunskaper i svenska är meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Mikael Rostila, mikael.rostila@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna inriktningen
  – varför och hur du vill bedriva projektet inom den valda inriktningen
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet/inriktningen
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on SDU Jobbank