Stockholm University

Multiple industries

8,410 followers

Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning på de samhällsorienterande ämnena at Stockholm University


vid Institutionen för ämnesdidaktik. Sista ansökningsdag: 2022-08-22.
Institutionen för ämnesdidaktik präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionens utbildningsverksamhet rymmer utbildning på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå. Inom grundutbildning och på avancerad nivå är verksamheten i hög grad knuten till lärarutbildningarna, men även till fristående kurser och uppdragsutbildningar. Anställningen är placerad vid Avdelningen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik som har ett 30-tal anställda lärare och forskare. Antalet medarbetare vid institutionen uppgår för närvarande till nära 300 personer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning i ämnesdidaktik, med särskilt fokus på SO-didaktik, på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningen av lärare i samhällsorienterande ämnen inom grundlärarprogrammet F-3 och 4-6, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), handledning och examination av självständiga arbeten, planering av och undervisning inom, fristående kurser och uppdragsutbildningar, samt administrativa uppgifter i anslutning till undervisningen. En annan central arbetsuppgift är att ansvara för ämnet psykologi inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
I arbetsuppgifterna ingår egen forskning samt deltagande i institutionens gemensamma forskaraktiviteter. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. I anställningen ingår även att aktivt medverka i utvecklingen av institutionens forskningsmiljöer och bedriva egen forskning. I arbetet som universitetslektor ingår också att medverka i pedagogiskt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer. Ledningsuppdrag kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

Behörig till anställningen är den som har lärarexamen och erfarenhet av undervisning i grundskola eller gymnasium och som avlagt doktorsexamen i ämnesdidaktik, eller motsvarande, inom det humanistiska eller samhällsvetenskapliga området samt har visat pedagogisk skicklighet. Sökanden ska ha bedrivit forskning och undervisning av betydelse för det SO-didaktiska området. Den vetenskapliga skickligheten skall visas med forskningspublikationer, framträdande vid konferenser och nätverks- och forskningssamarbete. Den pedagogiska skickligheten skall visas medelst dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ett brett utbud av kurser på grundnivå och avancerad nivå, samt genom handledning av examensarbeten. Då kursutbudet i dag är uteslutande svenskspråkigt förutsätter vi att du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den vetenskapliga som den pedagogiska verksamheten.
Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och förmåga och lämplighet i övrigt nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer lika och särskild vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Särskild vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet av stor relevans för frågor om undervisning och lärande i skolans SO-undervisning.
Särskild vikt läggs även vid erfarenhet av undervisning, handledning, examination och kursutveckling inom lärarutbildning samt vid dokumenterad administrativ skicklighet.
Stor vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet av och god förmåga att i skolan bedriva och leda ett praktiknära, didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete som är knutet till undervisning i SO-ämnen.
Erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan och i lärarutbildning, däribland VFU, är meriterande.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar

Anställningen avser heltid och är en tillsvidareanställning med start i januari 2023.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor, Per Fransson, tfn 08-120 765 88, per.fransson@su.se eller prefekt Anna Chryssafis, tfn 08-120 767 87, anna.chryssafis@su.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-162130, eller kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on SDU Jobbank