Stockholm University

Multiple industries

8,410 followers

Adjungerad lärare i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskoledidaktik at Stockholm University


vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-08-25.
Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen bedrivs utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå inom följande ämnen: barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik. Vi ger fristående kurser, två lärarutbildningar, tre program på avancerad nivå, ett antal kurser inom andra lärarutbildningar samt forskarutbildning. Denna utlysning är kopplad till ämnet förskoledidaktik och den är förlagd till Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning på grundnivå och VFU-besök hos studenter i förskolan, där trepartssamtal ingår, samt därtill hörande administrativt arbete i anslutning till aktuella kurser.
I anställningen ingår bland annat att genomföra undervisning av studenter i praktiska och estetiska arbetsuppgifter samt handledning i anslutning till VFU för att utveckla studenternas praktiska färdigheter i didaktiskt arbete med förskolebarn. I uppdraget ingår också att förbereda studenterna inför mötet med vårdnadshavare, skolledning och övrig förvaltning.
Till arbetsuppgifterna hör även att i rimlig utsträckning delta i institutionens övriga verksamhet.

Behörighetskrav

Adjungerad lärare är en anställningsform för lärare som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet. Anställningen är tidsbegränsad, eventuellt med möjlighet till förlängning, och på deltid.
Behörig att anställas som adjungerad lärare är den som antingen avlagt magisterexamen i förskoledidaktik, didaktik, pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap eller har motsvarande kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de uppgifter som ska ingå i anställningen.
Erfarenhet från undervisning i förskola eller grundskolans tidigare år är ett krav liksom erfarenhet av handledning och undervisning av lärarstudenter.
För behörighet krävs att den sökande har god ämnesmässig anknytning till förskollärarprogrammet.
Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då den största delen av kurslitteraturen är på svenska och behandlar en nationell kontext där examinationsuppgifter och övriga studenttexter ska läsas och återkopplas på svenska.
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vikt fästes vid den sökandes pedagogiska skicklighet visad genom undervisning och handledning av studenter som går i förskollärarprogrammet.
Vikt fästes vid den sökandes förmåga att samarbeta väl med arbetskamrater bland lärarkollegor, teknisk administrativ personal och forskare.
Särskilt meriterande är kunskaper i ett utforskande arbetssätt. Betydelsefullt är också VFU-erfarenheter och erfarenheter av att bedriva trepartssamtal.
Meriterande är även högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Anställningsvillkor

Anställningen är tidsbegränsad, avser deltid (som mest 49%) och gäller längst till 2023-07-15 med möjlighet till förlängning. Tillträde 2022-10-01 eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Mie Josefson, tfn 08-1207 65 79, mie.josefson@buv.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga personligt brev, CV, kopior på examensbevis, legitimationer samt referenser.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on SDU Jobbank