Stockholm University

Multiple industries

8,410 followers

Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning på samhällskunskap at Stockholm University


vid Institutionen för ämnesdidaktik. Sista ansökningsdag: 2022-08-22.
Institutionen för ämnesdidaktik präglas av en dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionens utbildningsverksamhet rymmer utbildning på såväl grundnivå, avancerad nivå som forskarnivå. Inom grundutbildning och på avancerad nivå är verksamheten i hög grad knuten till lärarutbildningarna, men även till fristående kurser och uppdragsutbildningar. Anställningen är placerad vid Avdelningen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Antalet medarbetare vid institutionen uppgår för närvarande till närmare 300 personer.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av forskning, undervisning, kursutveckling, planering, handledning och examination i institutionens kursutbud inom lärarutbildningen, främst med inriktning på ämnesdidaktik i samhällskunskap samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
En central arbetsuppgift är kursansvar och övergripande planering av VFU samt handledning och examination i självständigt arbete/examensarbete. En annan central uppgift är att ansvara för ämnet samhällskunskap inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) samt att leda arbetet med angränsande samhällsvetenskapliga ämnena, däribland företagsekonomi, i densamma. Även undervisning i övrigt kursutbud på grundnivå och avancerad nivå kan förekomma. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. I anställningen ingår att aktivt medverka i institutionens forskningsmiljö och bedriva egen forskning. I arbetet som universitetslektor ingår att medverka i pedagogiskt, forskningsmässigt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper och kommittéer.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt ämneslärarexamen och har undervisat i grundskola eller gymnasieskola samt har doktorsexamen i ämnesdidaktik, eller motsvarande, med inriktning på samhällskunskap och som visat pedagogisk skicklighet i undervisning inom detta område.
Den pedagogiska skickligheten ska visas medelst dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ett brett utbud av kurser på grundnivå och avancerad nivå, samt genom handledning av examensarbeten. Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den vetenskapliga som den pedagogiska verksamheten.
Den sökande ska ha god samarbetsförmåga och förmåga och lämplighet i övrigt nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Då kursutbudet i dag är uteslutande svenskspråkigt förutsätter vi att du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom det samhällskunskapsdidaktiska området.
Särskild vikt fästs också vid den sökandes dokumenterade förmåga att strukturera och organisera en engagerande undervisning som stimulerar studenter till ett självständigt lärande.
Stor vikt fästs också vid dokumenterad erfarenhet av och god förmåga att i skolan bedriva och leda ett praktiknära, didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete som är knutet till undervisning i ämnet samhällskunskap.
Erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan och i ämnes- och grundskollärarutbildning, däribland VFU, är meriterande.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar

Anställningen avser heltid och är en tillsvidareanställning med start i januari 2023.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Per Fransson, tfn 08-120 765 88, per.fransson@su.se eller av prefekt Anna Chryssafis, tfn 08-120 767 87, anna.chryssafis@su.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-162130, eller kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Remember to mention that you found this position on SDU Jobbank